Saturday, March 8, 2008

डिसेम्बर्-मासस्य पत्रिकायाम्....

"चेतःकर्षणम्" इति पद्यं सन्दीपवर्मणा बेङ्गालीभाषामूलात् अनुवादितम् । बेङ्गालीमूलस्य रचयिता अस्ति ऋषिः श्रीमद्रामप्रसादः । पद्यरचने महत्साहाय्यं दत्तवते धनञ्जयवर्याय अनुवादकः सन्दीपवर्मा हार्दान् धन्यवादान् समर्पयति ।

No comments: